SWESIAQs råd

SWESIAQs råd

SWESIAQs råd tas fram av arbetsgrupper som består av SWESIAQ-medlemmar som är väl insatta i problemställningen och som representerar olika yrkeskompetenser. De olika råden har godkänts av SWESIAQs styrelse. De är tänkta att vara praktiskt användbara och får inte styras av kommersiella intressen. Ladda ner genom att klicka på bilderna.


SWESIAQ-modellen är SWESIAQs råd för hur en bra innemiljöutredning bör bedrivas. Råden har tagits fram av en arbetsgrupp inom SWESIAQ som består av personer med olika yrkeskompetenser och med stor erfarenhet av innemiljöproblem.


SWESIAQ-modellen är en metod för systematisk utredning av orsaker till att brukare upplever hälsobesvär kopplade till innemiljön i byggnader. Den är tänkt som ett stöd för innemiljöutredare och för de som upphandlar eller beställer innemiljöutredningar. Den syftar också till att öka brukarnas förståelse för innemiljöproblem och innemiljöutredningar och bör vara till nytta för många andra typer av intressenter som kan bli inkopplade i de ofta komplicerade utredningsförloppen.

2013 fick SWESIAQ-modellen 

Stora Inneklimatpriset. Priset delas årligen ut av Slussen Building Services, Svensk Ventilation, Energi- och miljötekniska föreningen och Svenska Kyltekniska Föreningen. Stora Inneklimatpriset tilldelas företag eller organisation inom inneklimat, energi och vvs, som utvecklat en betydelsefull produkt, tjänst eller metodik med goda möjligheter att komma till praktisk nytta. 

SWESIAQs mall för inventeringsrapport bör användas inledningsvis vid varje innemiljöutred-ning. Den är tänkt som ett stöd för innemiljöutredare, beställare, brukare och övriga intressenter.


Mallen består av rubriker med rutor för fri text. Innemiljöutredaren bör skriva något under varje rubrik som tydligt visar att hon/han funderat, undersökt och bedömt förhållandena. En väl ifylld inventeringsrapport kommer att visa för alla parter att alla faktorer som kan ha betydelse för brukarnas besvär är bedömda, åtminstone översiktligt. Denna bedömning blir sedan - efter diskussion i kontaktgruppen - en utgångspunkt för den egentliga innemiljöutredningen.

Klicka till vänster och läs mer om inventeringsrapporten!

SWESIAQs formulär vid beställning av innemiljöutredningar enligt SWESIAQ-modellen

Här finns tre formulär och två vägledande dokument som bör underlätta avtal mellan beställare och innemiljöutredare vid beställning av  innemiljöutredningar enligt SWESIAQ-modellen.

SWESIAQs råd vid utredning av mikrobiell påväxt i byggnader med innemiljöproblem

Råden är en fördjupning och förstärkning av SWESIAQ-modellen.


I dokumentet finns bl.a. en genomgång med för- och nackdelar av de flesta metoder för mikrobiologisk analys som är tillgängliga på den kommersiella marknaden.

SWESIAQs råd vid utredning av ventilationssystem i byggnader med innemiljöproblem

Råden är en fördjupning och förstärkning av SWESIAQ-modellen.


Dokumentet är i första hand avsett att utgöra stöd för den som genomför eller beställer en ventilationsutredning.