Resestipendium

Resestipendium för studenter

 

SWESIAQ stöder innemiljöforskning och ger möjlighet för studenter att söka medel för resor och logi (inte konferensavgifter) i samband med konferenser och andra vetenskapliga möten inom sådana ämnesområden som är relevanta för föreningen.


Det kan handla om konferenser, möten, workshops, seminarier, både sådana som anordnas i Sverige eller i andra länder.


Sökande ska vara student eller doktorand vid svensk högskola/universitet och medlem i SWESIAQ.

Hur går det till?

 

Resestipendiet kan sökas vid två tillfällen under året.

Sista ansökningsdag är 15 februari respektive 15 september.

Maximalt 20 000 SEK kan sökas per person vid samma tillfälle.


Ansökan ska innefatta:

  • Beskrivning (bakgrund, syfte, relevans för SWESIAQs medlemmar, max en A4-sida)
  • En ekonomisk plan, max en A4-sida
  • Ett CV för sökande, max två A4-sidor

 

Du skickar din ansökan till:  info@swesiaq.se


Totalt högst 40 000 SEK kan delas ut som resestipendier per år. Beslut angående resestipendier fattas av styrelsen.


Följande kriterier används för att bedöma inkomna stipendieansökningar:

  • Relevans med hänsyn till SWESIAQs målsättning, t.ex. förbättrad teoretisk förståelse av sambanden mellan innemiljö och hälsa eller att ta fram praktiska lösningar som leder till bättre innemiljö.
  • Prioritet ges till sökande och institutioner som inte tidigare beviljats resestipendium.

 

Ansökningar behandlas normalt vid nästkommande styrelsemöte.

Beslut från SWESIAQ kan inte överklagas.

 

SWESIAQ förväntar sig en motprestation från student som fått bidrag, t.ex. i form av två lättlästa referat i SWESIAQs nyhetsbrev, dels referat av det egna konferensbidraget, dels referat av en annan presentation under konferensen (med relevans för SWESIAQ).


Stipendiet delas ut efter redovisning till SWESIAQ av kvitton och ev. biljetter för resa. Ersättning betalas inte ut om den sökande erhållit motsvarande ersättning av annan finansiär.