SWESIAQ-modellen

SWESIAQ-modellen


SWESIAQ-modellen är grunden i SWESIAQs råd vid innemiljöutredningar. På den här sidan presenteras två hjälpdokument som kan vara till hjälp vid den inledande översiktliga inventering och vid beställning av en innemiljöutredning.

Ladda ner SWESIAQ-modellen och läs mer om hjälpdokumenten genom att klicka på bilderna.


SWESIAQ-modellen är SWESIAQs råd för hur en bra innemiljöutredning bör bedrivas.

Råden har tagits fram av en arbetsgrupp inom SWESIAQ som består av personer med olika yrkes-kompetenser och med stor erfarenhet av innemiljöproblem.


SWESIAQ-modellen är en metod för systematisk utredning av orsaker till att brukare upplever hälsobesvär kopplade till innemiljön i byggnader. Den är tänkt som ett stöd för innemiljöutredare och för de som upphandlar eller beställer innemiljöutredningar. Den syftar också till att öka brukarnas förståelse för innemiljöproblem och innemiljöutredningar och bör vara till nytta för många andra typer av intressenter som kan bli inkopplade i de ofta komplicerade utredningsförloppen.

SWESIAQs mall för inventeringsrapport bör användas inledningsvis vid varje innemiljöutredning. Den är tänkt som ett stöd för innemiljöutredare, beställare, brukare och övriga intressenter.


Mallen består av rubriker med rutor för fri text. Innemiljöutredaren bör skriva något under varje rubrik som tydligt visar att hon/han funderat, undersökt och bedömt förhållandena. En väl ifylld inventeringsrapport kommer att visa för alla parter att alla faktorer som kan ha betydelse för brukarnas besvär är bedömda, åtminstone översiktligt. Denna bedömning blir sedan - efter diskussion i kontaktgruppen - en utgångspunkt för den egentliga innemiljöutredningen.

Klicka till vänster och läs mer om inventeringsrapporten!

SWESIAQs formulär vid beställning av innemiljöutredningar enligt SWESIAQ-modellen

Här finns tre formulär och två vägledande dokument som bör underlätta avtal mellan beställare och innemiljöutredare vid beställning av  innemiljöutredningar enligt SWESIAQ-modellen.