Vad vet man idag om sambanden mellan problem i byggnader och hälsobesvär av inomhusmiljön

Vad vet man idag om sambanden mellan sambanden mellan problem i byggnader och hälsobesvär av inomhusmiljön?

 

Kunskaperna om orsaker till hälsobesvär av inomhusmiljön är långt ifrån fullständiga, men flera orsaksfaktorer är kända: fukt, otillräcklig ventilation, olika kemiska föroreningar som avges från byggnadsmaterial, möbler och inredning, växter inomhus, bilavgaser, och annat som kommer in via uteluften. Även faktorer som buller, belysning, temperaturer, psykosocialt klimat och personers olika känslighet mot olika exponeringar i innemiljön har betydelse.


Fukt är en mycket vanlig orsak till innemiljöproblem. Genom vetenskaplig forskning har samband mellan vistelse i fukt- och mögelskadade inomhusmiljöer och vissa hälsobesvär t.ex. astma, andra luftvägsbesvär och en ökad infektionskänslighet kunnat säkerställas. Dock finns ännu inget säkerställt samband (entydiga forskningsresultat) mellan just mögelpåväxt och hälsobesvär, även om det finns misstankar om detta, eftersom fukten även kan orsaka annan mikrobiologisk och kemisk exponering som kan påverka hälsan. Om man konstaterar att det växer mögel (eller bakterier) på byggnads­material skall dock allt skadat material bytas ut så långt möjligt. I vissa fall t.ex. om det handlar om bärande delar kan det vara svårt att byta ut alla delar, och det kan räcka med noggrann sanering efter det att man tagit bort orsaken till att det blivit fuktskadat. Myndigheter, lagstiftning - och följdförordningar - är mycket tydliga med att fukt- och mögelskador skall åtgärdas snarast möjligt.


Ibland mäts olika ämnen i luften vilka avges av växande mögel och bakterier, t.ex. mögelsporer, mögelhyfer (andra mögelpartiklar än sporer), mögel-DNA, antikroppar mot mögel eller sk. MVOC. Alla dessa mätningar är att betrakta som indikatorerpå att det möjligen finns eller har funnits en fukt- och mögelskada i byggnaden. Eftersom alla dessa ämnen kan finnas i luften utan att det är något problem, kan en byggnad inte dömas ut enbart utgående från ett luftprov. Man måste alltid gå vidare för att hitta en eventuell fukt- och mögelskada innan man kan vara säker. Mögelväxt på kakelfogar i badrum är ett tecken på dålig ventilation men detta mögel brukar inte orsaka hälsobesvär.