Vad gör jag om jag misstänker byggnadstekniska brister på min arbetsplats eller i min bostad

Vad gör jag om jag misstänker byggnadstekniska brister på min arbetsplats eller i min bostad?

 

Den som äger en fastighet har också ansvaret för att byggnaden fyller alla tekniska krav och är hälsosam att vistas i. Om du misstänker att det finns skador/tekniska brister, t.ex. fuktskador eller bristfällig ventilation, ska du i första hand kontakta fastighetsägaren eller i förekommande fall bostadsrättsföreningens styrelse. På en arbetsplats ansvarar arbetsgivaren för att de anställdas inomhusmiljö är hälsosam.


Om du själv äger din bostad, är du själv ansvarig för utredning och åtgärd, men kan ofta få råd om du kontaktar ditt försäkringsbolag. Om du hyr en lägenhet bör du kontakta representant för hyresvärd eller bostadsrättsförening. Om detta inte hjälper kan du kontakta hyresgästföreningen eller kommunens miljö- och hälsoskyddskontor (eller annan enhet som har ansvar för tillsyn enligt Miljöbalken, MB).


Är misstanken knuten till din arbetsplats bör du alltid i första hand vända dig till din närmaste arbetsledare eller arbetsgivare, men du kan också kontakta skyddsombud eller företagshälsovård, eller i sista hand arbetsmiljöinspektionen (Arbetsmiljöverket). Om du är arbetsgivare är det viktigt att du tar reda på vem som har ”rådighet” över fastigheten, dvs. vem som har det juridiska ansvaret för byggnaden och har rätt att göra ingrepp i byggnadskonstruktionen och vidta åtgärder som förändrar byggnaden.