Vårmötet 2020

SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

Välkommen till SWESIAQ´s vårmöte 23 april 2020 hos CHIE i Lund!

Detaljerna för SWESIAQ´s vårmöte är i princip klara.

Värd för mötet blir CHIE (Centre for Healthy Indoor Environments) i Lund.

De åtta talarna har bekräftat sitt deltagande. Vi återkommer snart med detaljer om de tre sista, korta presentationerna (info finns i nyhetsbrev 71).

Läs om de klara presentationerna och föreläsarna nedanför.


Vi planerar att börja kl 10 och sluta kl 15.

CHIE bjuder på kostnadsfritt och öppet deltagande för alla inklusive lunch!

Vi hoppas på intressanta möten och det blir gott om tid för diskussioner.


Alla SWESIAQ-medlemmar inbjuds till årsmötet som börjar kl 15:10.


Under mötet kommer också Sven Andersson-priset för 2019 att delas ut.
Läs mer om det i nyhetsbrev 68.

What is a healthy building in 2020?

Pawel Wargocki är docent vid Danmarks Tekniska Högskola och välkänd innemiljöforskare.


His presentation will attempt to define what the healthy building is and should be today and will discuss what the challenges are in achieving the healthy building status.

Hälsoskadlig värme i skandinaviska urbana inomhusmiljöer
– Förekomst, identifiering och åtgärder

Karin Lundgren Kownacki är disputerad forskare i arbetsmiljöteknik, inriktning termiskt klimat och

är numera anställd vid SMHI's kunskapscentrum för klimatanpassning.

Hon kommer att beskriva hur hälsoskadlig värme kan uppstå inomhus, hur den kan identifieras och vilka åtgärder som kan vidtas med fokus på fastighetsägarens ansvar.

Hur påverkar luftföroreningar hjärnans hälsa?

Anna Oudin är docent i epidemiologi och forskar vid både Umeås och Lunds universitet.

Hon kommer att tala om hur hjärnhälsan påverkas av stadsmiljön. Psykisk hälsa, kognitiv utveckling hos barn och kognitiv nedgång hos äldre kan alla påverkas av faktorer i miljön som luftföroreningar, buller och tillgång till grönområden. Presentationen kommer att täcka såväl aktuellt kunskapsläge som ny forskning inom detta nya forskningsområde.

Människan – en viktig komponent i ventilationssystemet

Eja Pedersen är docent i miljöpsykologi på Institutionen för arkitektur och byggd miljö.

Birgitta Nordquist är lektor i Installationsteknik vid Institutionen för Bygg- och miljöteknologi.

Båda är anställda vid Lunds tekniska högskola.


I projektet PEIRE (www.peire.lth.se) har vi studerat inomhusmiljön i flerfamiljshus med mekanisk frånluftsventilation byggda på 1960-talet. Resultaten visar att människors livsstil och beteende har stor betydelse för hur väl ventilationssystemen fungerar och hur god inomhusluftens kvalitet är. Människan måste därför tas med en komponent i studier av ventilationssystem, och i förlängningen också vid projektering och design. 

SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society

of Indoor Air Quality and Climate

ISIAQ

International Society

of Indoor Air Quality and Climate