Vårmötet 2020

SWESIAQs höstmöte 6 oktober

På grund av corona-pandemin hölls SWESIAQs höstmöte online.

Värd för mötet var CHIE (Centre for Healthy Indoor Environments) i Lund.

Vi hade 166 samtidiga deltagare.


Hela höstmötet spelades in.

Du kan se alla presentationer som en Youtube-film om du klickar här.


Om du istället vill se enstaka föreläsningar kan du läsa om föreläsarna och deras presentationer nedanför och klicka på fotot eller titeln.


Under mötet delades också Sven Andersson-priset ut för 2019. 

Hör mer och se vem som fick priset här.


What is a healthy building in 2020?

Pawel Wargocki är docent vid Danmarks Tekniska Högskola och välkänd innemiljöforskare.


Pawels presentation will attempt to define what the healthy building is and should be today and will discuss what the challenges are in achieving the healthy building status.

Hälsoskadlig värme i skandinaviska urbana inomhusmiljöer
– Förekomst, identifiering och åtgärder

Karin Lundgren Kownacki är disputerad forskare i arbetsmiljöteknik, inriktning termiskt klimat och

är numera anställd vid SMHI's kunskapscentrum för klimatanpassning.

Hon kommer att beskriva hur hälsoskadlig värme kan uppstå inomhus, hur den kan identifieras och vilka åtgärder som kan vidtas med fokus på fastighetsägarens ansvar.

Hur påverkar luftföroreningar hjärnans hälsa?

Anna Oudin är docent i epidemiologi och forskar vid både Umeås och Lunds universitet.

Hon kommer att tala om hur hjärnhälsan påverkas av stadsmiljön. Psykisk hälsa, kognitiv utveckling hos barn och kognitiv nedgång hos äldre kan alla påverkas av faktorer i miljön som luftföroreningar, buller och tillgång till grönområden. Presentationen kommer att täcka såväl aktuellt kunskapsläge som ny forskning inom detta nya forskningsområde.

Människan – en viktig komponent i ventilationssystemet

Eja Pedersen är docent i miljöpsykologi på Institutionen för arkitektur och byggd miljö.

Birgitta Nordquist är lektor i Installationsteknik vid Institutionen för Bygg- och miljöteknologi.

Båda är anställda vid Lunds tekniska högskola.


I projektet PEIRE (www.peire.lth.se) har vi studerat inomhusmiljön i flerfamiljshus med mekanisk frånluftsventilation byggda på 1960-talet. Resultaten visar att människors livsstil och beteende har stor betydelse för hur väl ventilationssystemen fungerar och hur god inomhusluftens kvalitet är. Människan måste därför tas med en komponent i studier av ventilationssystem, och i förlängningen också vid projektering och design. 

Mögel, emissioner och hälsa

Lennart Larsson är professor emeritus vid Institutionen för Laboratoriemedicin, Lunds Universitet. Han har arbetat med utveckling och tillämpning av kromatografiska och masspektrometriska metoder för mätning av framför allt mikrobiella emissioner i innemiljön.


Forskning har visat att vistelse i fuktskadad byggnad kan ge ohälsa. Jag kommer att diskutera möjliga orsaker till detta, framför allt mögel och kemiska emissioner.

Finnish certification system for experts assessing moist och indoor air problems (Finska systemet för certifiering av fukt-/mögel- och innemiljöutredare. På engelska)


Marita Mäkinen works as managing director in Qualification of Professionals in Building, HVAC and Real Estate Sector in Finland FISE Oy, Helsinki. Before, she worked as a lecturer and head of degree program in HÄME University of Applied Sciences.


The Health Protection Act (763/1994) in Finland gives instruction of using third party experts in health protection. These third party experts must be certified and registered by a designated certification service. Task of third party experts is to conduct research and surveys concerning moisture and mould damages and indoor air problems in housing and other residential buildings.  

Ozon som luktborttagare?

Anders Lundin är yrkes- och miljöhygieniker med ca 30 års erfarenhet från utredningar av samband mellan miljöfaktorer och ohälsa. Han är aktiv i SWESIAQs styrelse, bl.a. som redaktör för SWESIAQs nyhetsbrev och var sammankallande i arbetsgruppen för SWESIAQ-modellen.


Orsakerna till innemiljöproblem är många gånger svåra att förstå och åtgärderna blir inte alltid bra. Då och då dyker det upp "frälsare" som säljer enkla lösningar på ett svårt problem.
Jag ska prata om ozonbehandling mot lukter och ohälsa. Vad säger forskarna, är detta lösningen?