SWESIAQ-modellen

SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate, ISIAQ

SWESIAQ-modellen

SWESIAQ-modellen är SWESIAQ:s råd för hur en bra innemiljöutredning bör bedrivas. Modellen har tagits fram av en arbetsgrupp inom SWESIAQ som består av personer med olika yrkeskompetenser och med stor erfarenhet av innemiljöproblem.

 

SWESIAQ-modellen är en metod för systematisk utredning av orsaker till att brukare upplever hälsobesvär kopp-lade till innemiljön i byggnader. SWESIAQ-modellen är tänkt som ett stöd för innemiljöutredare och för de som upphandlar eller beställer innemiljöutredningar. Den syftar också till att öka brukarnas förståelse för innemiljöproblem och innemiljöutredningar. Skriften är till nytta för många andra typer av intressenter som kan bli inkopplade i de ofta komplicerade utredningsförloppen.

 

SWESIAQ-modellen är kompletterad med fördjupade råd:

 
SWESIAQ´s råd

Mikrobiell påväxt

 

SWESIAQ´s råd vid utredning av mikrobiell påväxt i byggnader med innemiljöproblem är en fördjupning och förstärkning av SWESIAQ-modellen. I dokumentet finns bl.a. en genomgång med för- och nackdelar av de flesta metoder för mikrobiologisk analys som är tillgängliga på den kommersiella marknaden.


SWESIAQ´s råd

Ventilationssystem

 

SWESIAQ´s råd vid utredning av ventilationssystem i byggnader med innemiljöproblem är en fördjupning och förstärkning av SWESIAQ-modellen. Dokumentet är i första hand avsett att utgöra stöd, dels för den som genomför en ventilationsutredning, dels för den som beställer utredningen.


SWESIAQ´s mall vid upphandling av inne-miljöutredningar

 

Under 2019 beräknas arbets-gruppen vara klar med en mall som kan användas som stöd för upphandling och beställning av innemiljöutredningar.

2013 fick SWESIAQ-modellen  Stora Inneklimat-priset. Priset delas årligen ut av Slussen Building Services, Svensk Ventilation, Energi- och miljö-tekniska föreningen och Svenska Kyltekniska Föreningen. Stora Inneklimatpriset tilldelas före-tag eller organisation inom inneklimat, energi och vvs, som utvecklat en betydelsefull produkt, tjänst eller metodik med goda möjligheter att komma till praktisk nytta.


 

SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society

of Indoor Air Quality and Climate

ISIAQ

International Society

of Indoor Air Quality and Climate