Resestipendium

SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate, ISIAQ

Resestipendium för studenter

 

SWESIAQ stöder innemiljöforskning och ger möjlighet för studenter att söka medel för resor och logi (inte konferensavgifter) i samband med konferenser och andra veten-skapliga möten inom sådana ämnesområden som är relevanta för föreningen. Sökande ska vara student eller doktorand vid svensk högskola/universitet och medlem i SWESIAQ.

Hur går det till?

 

Resestipendium kan sökas vid två tillfällen under året: 15 februari och 15 september. Maximalt 10 000 SEK kan sökas per person vid samma tillfälle. Ansökan ska innefatta:

 

  • Beskrivning (bakgrund, syfte, relevans för SWESIAQ:s medlemmar, max en A4-sida
  • En ekonomisk plan, max en A4-sida
  • Ett CV för sökande, max två A4-sidor

 

SWESIAQ önskar få in ansökan elektroniskt. Totalt högst 30 000 SEK kan delas ut som resestipendier per år. Beslut angående resestipendier fattas av styrelsen. Följande kriterier används för att bedöma inkomna stipendieansökningar:

 

  • Ansökans relevans med hänsyn till SWESIAQ:s målsättning  dvs. forskningen ska antingen syfta till förbättrad teoretisk förståelse av sambanden mellan innemiljö och hälsa eller till att ta fram praktiska lösningar som leder till bättre innemiljö.
  • Prioritet ges till sökande och institutioner som inte tidigare beviljats resestipendium

 

Ansökningar behandlas normalt vid nästkommande styrelsemöte. Beslut från SWESIAQ kan inte överklagas.

 

SWESIAQ förväntar sig en motprestation från student som fått bidrag, t ex i form av två lättlästa referat i SWESIAQ:s nyhetsbrev, t.ex. dels referat av det egna konferensbidraget och dels referat av en annan presentation under konferensen (med relevans för SWESIAQ).

SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society

of Indoor Air Quality and Climate

ISIAQ

International Society

of Indoor Air Quality and Climate