Styrelse och funktionärer 2018-19

Ordförande

 Linda Hägerhed2Linda Hägerhed, Högskolan i Borås
(ordforande'at'swesiaq.se)

Lin­­da ar­betar som lektor inom forsk­nings­­området in­ne­­miljö i byggnader vid Bor­ås hög­­skola och un­der­visar vid bygg­­ing­en­jörs­ut­bild­­ning­en och ma­­gi­ster­pro­gram­met i hållbar sam­hälls­­byggnad. Hon dokto­rerade 2006 i ämnet bo­stads­miljö och al­lergi hos barn, den s.k. Värm­lands­studi­en.

Vice ordförande

Maria Nordberg Maria Nordberg, AK-konsult Indoor Air AB, Stockholm (viceordforande'at'swesiaq.se)
Maria är byggingenjör och teknisk licentiat i byggnadsfysik vid Lunds Tekniska Högskola. Maria arbetar nu som chef för miljötjänster, konsult,  utbildare och affärsutvecklare. Innan dess var hon miljöchef för bygget av Nya Karolinska Solna. Hon har lång erfarenhet av byggbranschen och har medverkat  i  flera  forsknings-  och  utvecklingsgrupper (FoU), t.ex. inom  ISIAQ och i Byggsektorns kretsloppsråds arbetsgrupper för innemiljö och  Byggvarudeklaration, version 3. Vidare har Maria ett flertal miljöstrategiska uppdrag bakom sig som stöd vid kravställning i både bostäder, skolor, kontor och sjukhus.

Kassör

 Love Lagercrantz Love Lagercrantz, Sweco, Stockholm (kassor_policy'at'swesiaq.se)
Love är civilingenjör och teknisk doktor i inomhusmiljö vid Danmarks Tekniske Universitet. Love arbetar nu som fuktsakkunnig och skadeutredare på ett konsultbolag i Stockholm. Love var med när SWESIAQ i dess nuvarande form bildades vid ett möte under Healthy Buildings i Espoo Finland år 2000. Har suttit i SWESIAQs styrelse i över 10 år.

Ledamot

Aneta Wierzbicka Aneta Wierzbicka Lunds universitet, Lund (ledamot_medl'at'swesiaq.se)
Aneta är teknisk doktor och univer­si­tetslektor vid Lunds universitet, med speciellt intresse för luftburna partik­lar och deras hälsoeffek­ter. Har lång er­far­en­het av mätningar i inom­hus­mil­jöer, karaktärisering av luftburna partiklar samt hu­man­­exponeringsstudier ut­förda i laboratorium. Hon har initierat multidisci­pli­när forskning som bl.a. in­klu­de­rar medicinska, tek­ni­ska och be­te­endeveten­skap­liga discipliner. Syftet är att studera hur vi kan skapa en hälsosam och energi­effektiv inomhusmiljö utan att ge avkall på produk­ti­vi­tet och komfort.

Ledamot

Maria AlmMaria Alm, Göteborgs stad, lokalförvaltningen
(ledamot_praktik'at'swesiaq.se)
Maria arbetar med rådgivning och stöd i innemiljöfrågor till lokalförvaltningens fastighetsförvaltare och till drift- och serviceenheter vid lokalförvaltningen samt rådgivning till verksamheter ute i förvaltningens byggnader. Hon leder utredningar vid upplevda besvär i inomhusmiljön och ger råd vid åtgärder. Maria arbetar även med strategiskt arbete och rutiner för bättre inomhusmiljö och är utbildare inom förvaltningen. Hon har tidigare arbetat som gruppchef på WSP Byggnadsfysik och med konsultuppdrag. 2001 doktorerade hon vid Chalmers Tekniska Högskola, Byggnadsfysik.

Suppleant

Anders LundinAnders Lundin, AL Innemiljö, Handen
(suppleant1'at'swesiaq.se)
Anders är civilingenjör inom teknisk fysik och har arbetat som hälsoskyddsinspektör, arbetsmiljöingenjör och yrkes- och miljöhygieniker med innemiljöfrågor som specialintresse. SWESIAQ:s ordförande 2010-2015. Redaktör för SWESIAQ:s nyhetsbrev och ansvarig för medlemsregistret.

Suppleant

Joakim ThunborgJoakim Thunborg, Conservator AB, Kalmar (suppleant2'at'swesiaq.se)
Joakim är utbildad civilingenjör i miljö- och vattenteknik och är även  diplomerad fuktsakkunnig och byggdoktor. Han arbetar som konsult inom  fukt-  och inomhusmiljö i både befintliga byggnader och vid nybyggnation. Joakim har tidigare arbetat på Boverket med fukt- och inomhusmiljöfrågor. Förutom att revidera BBR ingick olika regeringsuppdrag, samarbete med andra myndigheter samt även  sammanställning av BETSI-utredningen. Joakim är även en av medförfattarna till SWESIAQ:s Råd för utredning av mikrobiell påväxt i byggnader.

Suppleant

 Anna-Karin NiemiAnna-Karin Niemi, Miljöförvaltningen, Uppsala kommun (suppleant3'at'swesiaq.se)
Anna-Karin jobbar som miljö- och hälso­skydds­­in­spek­tör på miljö­­förvalt­ningen i Uppsala kom­mun, under de senaste åren med tillsyn enligt mil­jö­bal­ken på främst för­skolor, skolor och vård- och om­sorgs­boenden. Anna-Karin handlägger även en del klagomålsärenden gäl­lan­de inom­hus­miljön i bostäder.

 

Valberedning

(valberedningen'at'swesiaq.se)

Robert Wålinder (sammankallande)

Lars Rosell

Marina Usoltseva

 

Revisorer

(revisor'at'swesiaq.se)

Björn Mälarstig

Lasse Iisakka

Revisorsuppleant

Robert Wållinder

In English
This is a link to short information in English
Bli medlem i SWESIAQ
Som medlem i SWESIAQ får du tillgång till ett nätverk av forskare och praktiker med det gemensamma intresseområdet inomhusmiljö och hälsa. Dessutom får du full tillgång till SWESIAQ:s dokumentarkiv och medlemsrabatt på arrangemang som SWESIAQ anordnar.
Prenumerera på SWESIAQ:s nyhetsbrev
Senaste nyhetsbrevet nr 63 - november 2018 Klicka nedanför! Anmäl dig som gratisprenumerant genom att skicka ett mail till nyhetsbrevet'at'swesiaq.se
SWESIAQ:s stödföretag
Här finns mer information och en lista över företag som stöder SWESIAQ