Stora Inneklimatpriset till SWESIAQ och SWESIAQ-modellen!

 stora inneklimatpriset   Priset instiftades år 2001 av Slus­sen Building Services i samarbete med Energi- & Miljö­tekniska Föreningen, Svensk Ventilation och Svenska Kyltekniska Föreningen. Stora Inne­klimat­priset till­del­as företag eller organisation inom inne­klimat, ener­gi och VVS som utvecklat en betydelse­full pro­dukt, tjänst eller metodik med goda möjlig­he­ter att komma till praktisk nytta. Den ska vara inno­vativ, bidra till bra inomhusklimat och långsiktigt be­grän­sad resurs­an­vänd­ning. 

Juryns ordförande är docent Lars Ekberg vid Chal­mers och priset delades ut av statssekreterare Anders Flank­ing vid Miljödepartementet.

Juryns motivering var följande:

”Organisationen (SWESIAQ) utgör ett viktigt forum för samverkan mellan forskare och praktiker. Priset ges för SWESIAQ:s systematiska metod för hantering av innemiljöproblem och för organisationens värde­ful­la bidrag till spridning av kunskap om inomhus­miljö och hälsa.

Genom att följa SWESIAQ-modellen ökar sanno­lik­heten att man finner den verkliga orsaken till proble­m­en och snabbt kan vidta rätt åtgärd. Det är dessvärre alltför vanligt att innemiljöutredningar som inte utförs i linje med SWESIAQ-modellen får fel fokus och led­er till slutsatsen att ”man måste mäta lite till”. SWESIAQ-modellen utgör ett verktyg som bidrar till bättre kun­skap och högre grad av seriositet bland inne­miljö­utre­da­re.

Genom att utse SWESIAQ till vinnare vill juryn pre­m­iera utvecklingen av systematiska, välgrundade och praktiskt användbara metoder med bäring på bättre inomhusmiljö. Förhoppningen är att detta kan inspi­rera till utvecklingen av metoder för kvalitets­säkring av projekte­rings-, bygg-, förvaltnings- och drifts­ske­dena – med siktet in­ställt på att åstad­komma rätt kva­litet på innemiljön från bör­jan och att vidmakt­hålla den­na över tid.”

Inneklimatpriset mottas

Bildet: Daglig leder i SWESIAQ, Anders Lundin (t.v.), mottar Stora Inneklimapriset 2013 av statssekretær Anders Flanking (Bild från www.vvsaktuelt.no)

 

In English
This is a link to short information in English
Bli medlem i SWESIAQ
Som medlem i SWESIAQ får du tillgång till ett nätverk av forskare och praktiker med det gemensamma intresseområdet inomhusmiljö och hälsa. Dessutom får du full tillgång till SWESIAQ:s dokumentarkiv och medlemsrabatt på arrangemang som SWESIAQ anordnar.
Prenumerera på SWESIAQ:s nyhetsbrev
Senaste nyhetsbrevet nr 61 - juni 2018 Klicka nedanför! Anmäl dig som gratisprenumerant genom att skicka ett mail till nyhetsbrevet'at'swesiaq.se
SWESIAQ:s stödföretag
Här finns mer information och en lista över företag som stöder SWESIAQ