Intressant forskning i exponeringskammare

I februari 2012 invigdes en exponeringskammare vid Institutionen för psykologi vid Umeå universitet. Sedan dess har en rad försök genomförts som syftar till att undersöka individfaktorers inverkan på hälsoproblem som kopplats till exponering för kemiska ämnen vid låga koncentrationer. Tidigare har man ofta haft en toxikologisk utgångspunkt för att försöka hitta en förklaring till besvär som ”sjuka-hus-sjukan” eller kemisk överkänslighet. Detta har varit svårt eftersom dessa besvär i regel uppkommer vid doser som anses vara långt under toxiska nivåer. Att den kemiska exponeringen dessutom endast orsakar besvär hos vissa personer men inte hos andra göratt det blir viktigt att inte enbart titta på faktorersom har med exponering att göra utan att även titta på individfaktorer.

De individfaktorer som studeras är t.ex. hälsa, kön, stress, viktiga händelser i livet, personlighet, attityder och social omgivning. Dessa studeras med ett brett utbud av fysiologiska och psykologiska mätmetoder före och under själva exponeringen men även via blodprov tagna före och efter exponering. Preliminära data visar nu att sensorisk irritation orsakad av en viss typ av reaktiva ämnen (α,β-omättade aldehyder) beror av både koncentration, exponeringstid och stress. En låg koncentration, som försökspersonen till en början inte kan detektera, kan efter en stunds exponering upplevas som irriterande. Detta beror förmodligen på den reaktion som sker mellan det reaktiva ämnet och en relativt nyupptäckt receptor - TRPA1 -som bl.a. finns i våra slemhinnor. En stor skillnad kunde ses i hur olika individer reagerade och skillnaden verkar delvis kunna förklaras av stress. Personer som rapporterade en relativt sett hög grad av stress reagerade starkare än personer med låg grad av stress.

Anna-Sara Claesson

 

In English
This is a link to short information in English
Bli medlem i SWESIAQ
Som medlem i SWESIAQ får du tillgång till ett nätverk av forskare och praktiker med det gemensamma intresseområdet inomhusmiljö och hälsa. Dessutom får du full tillgång till SWESIAQ:s dokumentarkiv och medlemsrabatt på arrangemang som SWESIAQ anordnar.
Prenumerera på SWESIAQ:s nyhetsbrev
Senaste nyhetsbrevet nr 61 - juni 2018 Klicka nedanför! Anmäl dig som gratisprenumerant genom att skicka ett mail till nyhetsbrevet'at'swesiaq.se
SWESIAQ:s stödföretag
Här finns mer information och en lista över företag som stöder SWESIAQ