Varför mäter man kemiska emissioner i skadeutredningar?

SVAR:

När man mäter kemiska emissioner i byggnader i samband med skadeutredningar gör man det för att finna indikationer på olika typer av skador i byggnaden. Höga halter av vissa ”indikatorämnen” kan ofta kopplas till olika typer av skador. Dessa skador är sin tur ibland kända för att kunna ha samband med hälsobesvär i inomhusmiljön, men det är svårt att ta ett luftprov på ett korrekt sätt, och många av de ämnen man mäter kan ha mer ”oskyldiga” ursprung. Det är därför riskabelt att lita alltför mycket på luftmätningar. SWESIAQ planerar att ge ut ett dokument om kemiska emissioner.

Vissa typer av luftföroreningar är förhållandevis enkla att mäta, s.k. VOC – flyktiga organiska ämnen. Totalhalten av VOC, TVOC, i inomhusluften är ett ospecifikt värde, och man kan inte direkt jämföra halter analyserade av olika laboratorier, beroende av olikheter i provtag­nings- och analysmetoder m.m. Man kan inte heller i dagsläget relatera vare sig totala halten av VOC (TVOC), ”mögelrelaterade VOC (MVOC) eller enskilda VOC- ämnen till hälsoeffek­ter. Man bör vara medveten om att man vid VOC-mätningar mäter långt ifrån alla luftföro­rening­ar som kan påverka hälsan inomhus. Det finns ämnen som troligen är mer intressanta, men samtidigt svårare att mäta, ett exempel är aldehyder.

De halter man brukar mäta i ”icke industriella inomhusmiljöer” (bostäder, förskolor, skolor och kontor etc.) är normalt väldigt låga, ofta under 1/1000-del av hygieniska gränsvärdet för arbetsmiljöer. SWESIAQ planerar att ge ut ett dokument om kemiska emissioner.

In English
This is a link to short information in English
Bli medlem i SWESIAQ
Som medlem i SWESIAQ får du tillgång till ett nätverk av forskare och praktiker med det gemensamma intresseområdet inomhusmiljö och hälsa. Dessutom får du full tillgång till SWESIAQ:s dokumentarkiv och medlemsrabatt på arrangemang som SWESIAQ anordnar.
Prenumerera på SWESIAQ:s nyhetsbrev
Senaste nyhetsbrevet nr 63 - november 2018 Klicka nedanför! Anmäl dig som gratisprenumerant genom att skicka ett mail till nyhetsbrevet'at'swesiaq.se
SWESIAQ:s stödföretag
Här finns mer information och en lista över företag som stöder SWESIAQ