Om föreningen

SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate, ISIAQ

SWESIAQ

SWESIAQ är en oberoende, ideell svensk förening för alla med intresse för en hälsosam innemiljö.

Vi verkar för hälsosamma inomhusmiljöer för alla genom att vägleda, utbilda och sprida kunskap. Föreningen vill förmedla tvärvetenskapliga kunskaper där teori och praktik förenas.

Föreningen bildades 2001 vid konferensen Indoor Air i Helsinki.


SWESIAQ anordnar årligen tvärvetenskapliga möten för nätverkande på olika platser i Sverige. Deltagandet i föreläsningar och workshops är normalt kostnadfritt för medlemmar. 


SWESIAQ:s  allsidigt sammansatta arbetsgrupper tar fram råd och guidelines.

ISIAQ - International Society of Indoor Air Quality and Climate http://www.isiaq.org/ 

SWESIAQ är en nationell avdelning (chapter) under den internationella innemiljöorganisationen ISIAQ.

ISIAQ som bildades vid en konferens Indoor Air i Toronto 1992, är också en oberoende, tvärvetenskaplig och ideell organisation. ISIAQ ger ut den högt rankade vetenskapliga tidskriften Indoor Air, arrangerar  de internationella innemiljökonferenserna Indoor Air och Healthy Buildings. Inom ISIAQ finns sk STC´s (Scientific and Technical Committees) som arbetar med att ta fram guidelines.

 

Förutom SWESIAQ finns också andra chapters inom ISIAQ:
NIO i Norge (ISIAQ.no), i Nederländerna (ISIAQ.nl), FISIAQ i Finland och snart också på Island.

SWESIAQ:s roll

SWESIAQ är en ideell organisation som arbetar för mer hälsosamma inomhusmiljöer och styrelsen består av personer som är intresserade och villiga att avsätta tid för att arbeta med dessa frågor. Styrelsen väljs för att få en balans mellan olika intressen, mellan forskare och praktiker samt för att olika delar av innemiljöproblematiken ska bli representerade. Många av styrelsemedlemmarna har också stor erfarenhet och goda kunskaper inom området. På hemsidan finns SWESIAQ:s råd, dvs. publikationer som är framtagna av SWESIAQ:s arbetsgrupper och sedan godkända av styrelsen. Dessa publikationer representerar "SWESIAQ:s åsikt" inom området.


Styrelsen vill betona att en persons deltagande i SWESIAQ – varken i egenskap av medlem, styrelsemedlem eller som deltagare i en arbetsgrupp – i sig inte utgör någon kvalitetsgaranti för personens kunskaper inom den bredd av frågor som innemiljöområdet omfattar.

 

SWESIAQ:s styrelse och funktionärer

Linda Hägerhed

Ordförande

Borås

Joakim Thunborg

Suppleant

 Karlskrona

Love Lagercrantz

Kassör

Stockholm

Aneta Wierzbicka

Ledamot

Lund

Maria Alm

Ledamot

Göteborg

 

Anders Lundin

Suppleant
Nyhetsbrevet

 Medlemsregistret

Handen

Ulrika Moström

Suppleant

Sekreterare

 Umeå

Erica Bloom

Ledamot

Stockholm

Valberedningen                                                   Revisorer

Robert Wålinder (sammankallande)                                                            Lasse Iisakka

Lars Rosell                                                                                                       Jakob Axén

Marina Usoltseva                                                                                            Robert Wålinder, revisorsuppleant

SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society

of Indoor Air Quality and Climate

ISIAQ

International Society

of Indoor Air Quality and Climate